รายวิชาที่เปิดสอน

www.mutitar.com

หลักสูตร "พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล สาขา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ"

ใช้เวลาเรียน 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง

แบ่งเป็น ภาคทฤษฎี จำนวน 420 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติ จำนวน 420 ชั่วโมง

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังสอนเสริมในวิชาต่างๆ ฟรี..นอกเหนือจากหลักสูตรอีกด้วย เช่น ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยห้องยา,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,การปรับบุคลิกภาพและการแต่งหน้า ก่อนทำงาน,การนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

...เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสทำงานได้หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย...