ตารางการเรียน ภาคทฤษฏี และภาคปฎิบัติ

www.mutitar.com

การเรียนการสอน   

หลักสูตรวิชา พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล สาขา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ใช้เวลาเรียน 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน

 

1. ภาคเรียนทฤษฏี 420 ชั่วโมง

นักศึกษาจะได้เรียนในห้องเรียนที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย พร้อมห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง สอนโดยอาจารย์แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ จาก มหาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลานนา  อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และอาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด ที่นักศึกษาได้รับความรู้อย่างละเอียด  ทั้งทางด้านวิชาการ และทางด้านปฏิบัติ โดยเน้นทางด้านหลักการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศัพท์ทางการแพทย์ จรรยามารยาท สุขศึกษา จิตวิทยา กฎหมายเบื้องต้นและการทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล

 

2. ภาคเรียนปฏิบัติ 420 ชั่วโมง

นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐและเอกชน