โครงการเรียนรู้ต่างๆ

www.mutitar.com

1. โครงการทัศนศึกษาดูงานบ้านพักธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่

 

2. โครงการนำนักศึกษาไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย

 

3. โครงการนำนักศึกษาไปร่วมพิธีทางศาสนา 

 

4. โครงการสานสัมพันธ์สู่ครอบครัว"มุทิตา"

 

5. โครงการ พิธีไหว้ครู รับขวัญ ติดเข็ม

 

6.โครงการนำนักศึกษาไปสักการะครูบาศรีวิชัย 

 

7. โครงการจัดบูทวัดความดันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

8. โครงการร่วมกับชุมชนทำจิตอาสาต่างๆ