ตารางการอบรมพิเศษ

www.mutitar.com

- อบรมการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (กายภาพบำบัด)

- อบรมการนวดแผนไทย

- อบรมผู้ช่วยเภสัชกร/ผู้ช่วยห้องยา